Samenwerking Het Begint met Taal en AlliantiePartners

AlliantiePartners verzorgt niet alleen opleidingen in alliantiemanagement, maar heeft ook
een consultancy tak. Aan het woord is Sylvia de Groot Heupner, directeur Het Begint met
Taal en oprichtster van Kletsmaatjes.

We werken veel samen met andere organisaties. In één van deze samenwerkingsprojecten kwam de vraag op: hoe kunnen we beter samenwerken en onze krachten slimmer bundelen, zodat we onze gemeenschappelijke doelen bereiken? We kijken namelijk graag vooruit.

Alliantiemanagement

We leerden AlliantiePartners kennen via Jorrit. Ik kende Jorrit vooral om zijn onderzoek naar de achtergrond en drijfveren bij vrijwilligers. Wij waren op zoek hoe we met een ander type vrijwilligers konden gaan samenwerken en Jorrit was net partner geworden bij AlliantiePartners.. Jorrit vertelde wat alliantiemanagement precies inhoudt en op basis daarvan besloten we om gezamenlijk een traject te starten.

‘ Hoe kunnen we beter gaan samenwerken?’

De vraag die we aan AlliantiePartners stelden, was hoe kunnen we beter samenwerken en onze krachten slimmer kunnen bundelen, zodat we onze gemeenschappelijke doelen bereiken? Formeel hadden we alles goed op papier staan, maar er miste iets. Daar wilden we mee aan de slag.

‘ Er wordt vaak te weinig stilgestaan bij ieders verwachtingen…’

De ijsberg

Het is heel fijn om een extern persoon bij dit proces te betrekken. Samenwerken doe je automatisch, je doet het gewoon. Maar hoe je dat het beste kunt doen vraagt specifieke aandacht en dus ook tijd. In veel samenwerkingen wordt vaak te weinig stilgestaan bij ieders individuele verwachtingen. Als je dat wel doet, dan helpt dat enorm. Een goed begin is het halve werk. 

Opbrengst

Uiteindelijk hebben we onze samenwerking meer concreet gemaakt. Ook kregen we meer begrip voor elkaars uitgangspunten. Dit heeft ervoor gezorgd dat we daarna slagvaardiger werden. Jorrit en Wim hebben op ons initiatief ook nog een kennissessie gegeven over alliantiemanagement aan het netwerk van basisvaardigheden, waar naast taalcoachorganisaties ook gemeenten en taalscholen onderdeel van zijn. In die sessie stonden ze stil bij de zachte factoren en het hele proces hoe hiermee om te gaan. Mensen vonden dat enorm nuttig, ze herkenden veel van waar ze dagelijks tegenaan lopen. 

‘ .. vorm van organisatietherapie!’

Zou ik AlliantiePartners in de toekomst weer inhuren als ik een samenwerkingsvraagstuk heb? Jazeker! Als we budget hebben. Ik zie enorm het belang ervan, maar het kost best wel wat tijd. Gelukkig hebben we dit nu in dit project kunnen doen, maar er is waarschijnlijk niet altijd budget voor deze vorm van organisatietherapie!

Sylvia de Groot Heupner

Directeur Het Begint met Taal

Business Innovation Program Food

Voedselvernieuwers! Dat is hoe de deelnemers aan het Business Innovation Program Food (BIPF) worden genoemd. Het BIPF is een gezamenlijk programma van een aantal Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Start ups die een intensief programma van tien weken volgen om hun idee en businessplan verder te ontwikkelen. 

Maatschappelijke missie
Op de site van dit programma staat de volgende tekst: “De wereld van morgen heeft vandaag voedsel vernieuwers nodig. Maakt jouw idee of bedrijf de voedselketen duurzamer, slimmer, efficiënter of gezonder en zoek je toegang tot de markt met een verdienmodel? Tijdens dit programma leer je om voor jezelf scherp te krijgen welke ideeën kansrijk zijn en hoe je deze vertaalt tot een concreet nieuw verdienmodel voor jouw bedrijf”. Allemaal bedrijven met ook een maatschappelijke missie om onder andere voedselverspilling tegen te gaan of duurzamer te produceren. 

‘..maar zeker ook een culturele fit is dan nog meer van belang.’

Partners nodig
Dit is de 7e editie van dit programma en ik ben trots dat ik de laatste zes keer een bijdrage heb mogen leveren aan dit programma. En mijn bijdrage gaat natuurlijk over partnerships. Want ook voor deze bedrijven geldt dat ze dit niet alleen kunnen opzetten. Ze hebben partners nodig. En zeker bij dit soort maatschappelijk betrokken ondernemers, is het van belang om waarden gedreven allianties aan te gaan. En dat vraagt om diepgaande gesprekken met potentiële partners. Want het gaat om meer dan winst. Een strategische fit maar zeker ook een culturele fit is dan nog meer van belang. 

Maak de wereld een stukje mooier
Op 22 november was de slotdag van dit mooie programma op de Wageningen University & Research waar alle deelnemers hun plannen voor de komende 100 dagen hebben gepresenteerd. Mooi om te zien dat er in die plannen ook aandacht was voor partnerships en allianties. Ik wens alle deelnemers veel succes om de wereld een stukje mooier te maken en ook succesvol te zijn hun business!  

Wim Witteveen

Founder AlliantiePartners

‘Het zit wel goed met deze alliantie, we kennen elkaar toch… ‘


Moet je de partner met wie je gaat samenwerken jarenlang kennen? Is het belangrijk dat je het goed met elkaar kunt vinden? Het kan helpen. Maar chemie tussen twee oprichters kan ook een behoorlijke valkuil zijn. Maak er gerust gebruik van, is het devies. Blijf echter zo zakelijk als bij elke willekeurig andere deal. 


Persoonlijke klik
Als expert op het gebied van Alliantiemanagement en professor aan de Brandeis Universiteit in Massachusets weet Benjamin Gomes-Casseres er alles van: een persoonlijke klik kan helpen in de onderhandelingen. En evenzeer kan dit van waarde zijn gedurende de periode van samenwerken. Gezamenlijke strategieën kunnen gemakkelijker worden bepaald en problemen vinden vaak sneller een oplossing. Toch schuilt juist in dat ‘gemak’ volgens de Amerikaanse professor het gevaar. In een artikel in Harvard Business Review haalt hij het voorbeeld aan van een onderneming die op zoek ging naar een partner en de keuze te snel liet vallen op een partij waarmee het goed leek te klikken. Diepte-interviews? Analyse van alternatieven? Daaraan werd voorbij gegaan, in de overtuiging ‘dat het wel goed zat’. 

Toen de CEO van het partnerbedrijf de tent moest verlaten, ging het al snel mis met de samenwerking. Diens opvolger had andere ideeën en omdat er nauwelijks was nagedacht over een eventuele exit-strategie ging het al snel mis. De vraag die hiermee rijst, is: hoe blijf je oog houden voor de ‘harde’ kant van een alliantie, als de ‘zachte’ kant zo prominent aanwezig is?

‘Verdere stappen werden gestaakt, de vriendschap duurt nog voort.’

Het antwoord van Gomes-Casseres luidt: ‘blijf doorvragen’. Hoewel dat niet direct heel positief zal worden beschouwd, is het wel de enige juiste manier. Wij hebben dit als AlliantiePartners zelf ook ervaren. Eén van onze relaties sprak de wens uit een samenwerking aan te gaan met een andere partij, eenvoudigweg omdat er synergievoordelen lonkten en de oprichters het sinds de vroege jeugd goed met elkaar konden vinden. Na  grondige eerste verkenningen bleek echter al snel dat de toekomstige samenwerking waarschijnlijk wel ‘fun’ werd, maar dat er te veel hobbels moesten worden genomen om de samenwerking te laten slagen. Verdere stappen werden gestaakt, de vriendschap duurt nog voort.

Balans zachte en harde factoren
Uit het artikel van Gomes-Casseres blijkt eens temeer dat er een goede balans moet zijn tussen de zachte en de harde factoren van een samenwerking. Dat gegeven vormt de basis van ons Bouwstenen-model dat wij gebruiken in adviestrajecten rondom allianties. Wij hanteren een mix van zestien bouwstenen die, mits goed gebruikt, bijdragen aan het succes van een alliantie. Er zijn harde bouwstenen zoals scope en exclusiviteit van de alliantie of financiële afspraken, maar ook zachte bouwstenen zoals cultuur of reputatie. Eén van deze bouwstenen is niet voor niets ‘Persoonlijke relaties’. Hoe belangrijk is het na te denken over het creëren van teams met leden uit de alliantie en de partnerorganisatie! Verwacht bijvoorbeeld niet automatisch dat de chemie tussen twee CEO’s ook als zodanig wordt ervaren door alle medewerkers. 

Managen van een alliantie
Uit onze bouwsteen ‘Doel, planning en control’ kan juist worden afgeleid hoezeer wij waarde hechten aan een voldoende zakelijke insteek. Uiteindelijk gaat het erom je doelstellingen, zowel de gezamenlijke als individuele, te operationaliseren in targets en scorecards. Managementinformatie maakt daar deel van uit, evenals monitoring en het nemen van de verantwoordelijkheid voor bijsturing, waar nodig. Want hoe inspirerend de eerste stappen op weg naar samenwerking ook mogen zijn, zonder targets en monitoring is er geen zicht op rendement en risico. Wij stellen onze klanten daarom altijd dezelfde cruciale vragen aan het begin van een samenwerking: wat is je doel, welk rendement verwacht je, welk risico loop je en wat is het belang van je partner? Zo zijn er nog talloze andere vragen te beantwoorden, die in iedere situatie weer anders zijn. 

Zijn deze thema’s ter tafel gekomen en voelen de partners nog steeds evenveel voor elkaar? Trek dan de champagne maar open. Op naar de volgende stap!

Wim Witteveen
Founder AlliantiePartners