Is vertrouwen het belangrijkste bij allianties?

De afgelopen week heb ik een poll uitgezet op LinkedIn met de vraag: Wat is het belangrijkste voor jou bij samenwerken met andere organisaties? Onderstaand zie je de uitkomsten. 

Een overweldigende meerderheid heeft gekozen voor vertrouwen. Ruim 61% is deze mening toegedaan. Op zichzelf niet zo verwonderlijk. Vertrouwen als succesfactor voor samenwerken wordt vaak genoemd. De vraag is echter of dit daadwerkelijk ook zo is. De praktijk, maar ook onderzoek, leert ons dat vertrouwen niet de belangrijkste succesfactor is. Dat heeft veel te maken met welke definitie je geeft aan vertrouwen. Het woord -vertrouwen- wordt te pas maar zeker ook te onpas gebruikt bij samenwerkingsverbanden. Wat verstaan wij bij AlliantiePartners onder vertrouwen?

Is vertrouwen en betrouwbaar niet hetzelfde dan?

Vertrouwen versus betrouwbaar
Wij maken een onderscheid tussen vertrouwen en betrouwbaar zijn. Is dat niet hetzelfde dan? Nee, wij denken van niet. Betrouwbaar zijn betekent dat je de afspraken nakomt, voorspelbaar bent en open bent over je eigen doelstellingen. Ongelooflijk belangrijk bij samenwerken. Vertrouwen is meer een gevoel. Dat zit op overtuigingsniveau. Vanzelfsprekend helpt het dat als ik langdurig betrouwbaar gedrag laat zien, het vertrouwen ook groeit. Maar in essentie is vertrouwen meer dan betrouwbaar zijn. Bij vertrouwen weet ik dat we dezelfde overtuigingen delen, we soortgelijke normen en waarden hebben en we een sterk gedeelde mening hebben over waar de markt, maatschappij of noodzakelijke veranderingen ons naar leiden. We zijn het dus ten diepste eens. Samenwerkingen starten vaak niet met deze definitie van vertrouwen. Dit vraagt namelijk dat je hetzij de partij al zeer goed kent, hetzij dat je veel tijd besteed aan de voorbereiding door diepgaand met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij, er bestaan genoeg succesvolle allianties die niet zozeer op vertrouwen zijn gebaseerd maar wel op betrouwbaar zijn. 

Vertrouwen bij samenwerken
Als je de definitie van vertrouwen uit de Van Dale hanteert gaat het om: ‘geloof in iemands goede trouw en eerlijkheid’. Het woord geloof geeft hierbij aan dat het niet gaat om een zekerheid. Maar om een gevoel. 

… hoe belangrijker vertrouwen wordt.

Je zou kunnen zeggen dat het belang van vertrouwen afhankelijk is van de doelstelling waarom je samenwerkt. Hoe groter de onzekerheid op de inhoud, met andere woorden, we weten nog niet precies waar we samen uitkomen. Hoe belangrijker vertrouwen wordt. Want als ik vertrouwen heb ben ik meer bereid risico te nemen, vertrouw ik erop dat mijn partner me steunt als ik een fout maak of het moeilijk heb, en staat de samenwerking niet onder druk bij een tegenslag. 

Transparantie
Hierbij kom ik dan tegelijkertijd ook uit bij de andere zaken die van belang zijn bij een partnership. Als er geen transparantie is over belangen, stap ik nooit volledig in een samenwerking. Als er geen wederkerigheid is, is een samenwerking gedoemd om te mislukken. En als er geen duidelijke afspraken zijn, kan ik ook nooit iets meten. 

Hoe groeit vertrouwen?
Is vertrouwen belangrijk? Ja, in die zin ben ik het eens met de uitkomst van de poll. Bestaat vertrouwen op voorhand? Nee, zeker niet als je het definieert zoals wij dat doen. Zorg er daarom voor dat je betrouwbaar bent, wederkerigheid in de samenwerking hebt, transparant bent over je eigenbelang en duidelijke afspraken maakt. Alleen dan zal vertrouwen groeien en zullen beide partijen bereid zijn om risico’s te nemen die de alliantie tot een succes brengen. 

Wim Witteveen
Founder AlliantiePartners

Blog Jorrit: De zoektocht naar de perfecte partner

In de dynamische wereld van organisatorische samenwerkingen is het cruciaal om niet alleen te focussen op de technische en financiële aspecten van een partnerschap, maar ook op de onderliggende waarden en culturele overeenkomsten. Dit besef vormt de basis van een succesvolle en duurzame alliantie tussen twee entiteiten.

Waardenmodel van Quinn
Een effectief hulpmiddel om de compatibiliteit tussen potentiële partners te beoordelen, is het concurrerende waardenmodel van Quinn, dat organisatieculturen categoriseert op basis van twee dimensies:

  • focus (intern versus extern) en
  • structuur (flexibiliteit versus stabiliteit).

Vier kwadranten
Dit model verdeelt organisatieculturen in vier kwadranten: clan, adhocratie, markt en hiërarchie, elk met unieke kenmerken en waarden. Een ‘clan’ cultuur benadrukt bijvoorbeeld familiewaarden en teamwork, terwijl een ‘markt’ cultuur gericht is op competitie en resultaten. Door het concurrerende waardenmodel toe te passen, kunnen organisaties hun eigen culturele identiteit en die van potentiële partners begrijpen. Daardoor kunnen ze beter inschatten of er een waardenfit en culturele fit is.

Een sterke waardenfit en culturele fit tussen organisaties verhoogt de kans op succes…

Een sterke waardenfit en culturele fit tussen organisaties – in combinatie met een hoog volwassenheidsniveau en leervermogen in het omgaan met culturele verschillen –verhoogt de kans op succes door het bevorderen van wederzijds begrip, samenwerking en engagement. Het gaat verder dan alleen het delen van doelen; het omvat het delen van een visie op hoe die doelen bereikt moeten worden, wat de basis legt voor een diepgaande, betekenisvolle samenwerking. Door vooraf de culturele compatibiliteit te beoordelen met het model van Quinn, kunnen organisaties potentiële conflicten identificeren en adresseren, de samenwerking effectief structureren en een solide basis leggen voor toekomstige uitdagingen.

Begrip en waardering
Het overstappen van traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer relaties naar alliantiemodellen waarbij rendement en risico gedeeld worden, vraagt om een diepgaand begrip en waardering van elkaars culturele waarden en werkwijzen. Dit vereist een verschuiving in denken en handelen, waarbij het concurrerende waardenmodel van Quinn als gids kan dienen om deze transitie te navigeren en te optimaliseren.

Het toepassen van het model biedt een hulpmiddel om de complexiteit van organisatieculturen te ontrafelen en te begrijpen hoe deze de samenwerking kunnen beïnvloeden. Het stimuleert organisaties om onder de oppervlakte te kijken en te investeren in relaties die gebouwd zijn op gedeelde waarden en culturele synergie. Dit is geen eenvoudige taak, maar de voordelen van dergelijke samenwerkingen zijn aanzienlijk – van verhoogde innovatie en efficiëntie tot verbeterde reputatie en klanttevredenheid.

Waardevolle tool
Samenvattend, in een tijd waarin samenwerkingen steeds crucialer worden voor organisatorisch succes, biedt het concurrerende waardenmodel van Quinn een waardevolle tool in hoe waardenfit en culturele fit de sleutel kunnen zijn tot het bouwen van sterke, duurzame allianties. Door een grondige beoordeling van deze culturele aspecten kunnen organisaties allianties vormen die niet alleen strategisch zinvol zijn, maar ook bestand zijn tegen de dynamiek en complexiteit van de huidige tijdsgeest.

Wil je meer weten over onze aanpak voor partnerselectie of kun je hier wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan even contact met ons op, we helpen je graag!

Jorrit Hoekstra
Alliantie Partners