Tag Archief van: alliantiemanagement

Blog van Toni – Samenwerking: de cruciale stap die veel organisaties missen

In de hedendaagse zakenwereld lijkt het alsof we verstrikt zijn in een paradoxale cyclus. Enerzijds erkennen organisaties de onmiskenbare waarde van samenwerking, maar anderzijds blijven velen hangen in een embryonale fase van partnermaturiteit. Dit is niet alleen teleurstellend, maar ook een ernstige belemmering voor toekomstige groei en innovatie.

De embryonale fase: een gemiste kans
Het is opvallend hoeveel organisaties nog steeds worstelen met het concept van echte samenwerking. Ze blijven vastzitten in oude patronen van concurrentie en zelfvoorziening, terwijl de wereld om hen heen verandert. Deze organisaties houden vast aan de illusie dat ze alles zelf kunnen en moeten doen, ondanks het overduidelijke bewijs dat dit niet langer houdbaar is.

” Er zijn meer hersenen buiten je organisatie dan binnen.”

Meer hersenen buiten dan binnen
Het adagium ‘er zijn meer hersenen buiten je organisatie dan binnen’ kan niet genoeg benadrukt worden. In een tijdperk waarin kennis exponentieel groeit en innovaties elkaar in rap tempo opvolgen, is het onmogelijk om als enkelvoudige entiteit op alle fronten te excelleren. Het negeren van de expertise en inzichten die partners kunnen bieden, is niets minder dan zakelijke zelfsabotage.

Samenwerken: een strategische noodzaak
Echte samenwerking gaat niet alleen over het delen van middelen of het aangaan van oppervlakkige partnerships. Het is een strategische noodzaak die vereist dat organisaties hun ego opzij zetten en erkennen dat synergie en gedeelde expertise cruciaal zijn voor langdurige groei. Het gaat om het opbouwen van relaties waarin wederzijdse waarde en respect centraal staan.

De toekomst: co-creatie en innovatie
In de toekomst zal het succes van organisaties in toenemende mate afhangen van hun vermogen om effectief samen te werken met partners. Co-creatie en gezamenlijke innovatie worden de norm, waarbij de nadruk ligt op het samen oplossen van problemen en het benutten van complementaire vaardigheden.

Uitdaging voor leidinggevenden
Leidinggevenden staan voor de uitdaging om een cultuur te creëren waarin samenwerking niet alleen wordt aangemoedigd, maar ook wordt beloond. Het vereist een verschuiving in mindset, van het beschermen van het eigen territorium naar het actief zoeken naar kansen om samen te werken en te leren van anderen.

‘We moeten erkennen dat samenwerken geen optie is, maar een noodzaak.’

Conclusie: tijd om te evolueren
De tijd is rijp voor organisaties om uit hun embryonale fase van partnermaturiteit te stappen en de immense voordelen van echte samenwerking te omarmen. Het is een essentiële stap voor de lange termijn continuïteit en het succes van elke organisatie. We moeten erkennen dat in de complexe en snel veranderende wereld van vandaag, samenwerken geen optie is, maar een noodzaak.

‘Het zit wel goed met deze alliantie, we kennen elkaar toch… ‘


Moet je de partner met wie je gaat samenwerken jarenlang kennen? Is het belangrijk dat je het goed met elkaar kunt vinden? Het kan helpen. Maar chemie tussen twee oprichters kan ook een behoorlijke valkuil zijn. Maak er gerust gebruik van, is het devies. Blijf echter zo zakelijk als bij elke willekeurig andere deal. 


Persoonlijke klik
Als expert op het gebied van Alliantiemanagement en professor aan de Brandeis Universiteit in Massachusets weet Benjamin Gomes-Casseres er alles van: een persoonlijke klik kan helpen in de onderhandelingen. En evenzeer kan dit van waarde zijn gedurende de periode van samenwerken. Gezamenlijke strategieën kunnen gemakkelijker worden bepaald en problemen vinden vaak sneller een oplossing. Toch schuilt juist in dat ‘gemak’ volgens de Amerikaanse professor het gevaar. In een artikel in Harvard Business Review haalt hij het voorbeeld aan van een onderneming die op zoek ging naar een partner en de keuze te snel liet vallen op een partij waarmee het goed leek te klikken. Diepte-interviews? Analyse van alternatieven? Daaraan werd voorbij gegaan, in de overtuiging ‘dat het wel goed zat’. 

Toen de CEO van het partnerbedrijf de tent moest verlaten, ging het al snel mis met de samenwerking. Diens opvolger had andere ideeën en omdat er nauwelijks was nagedacht over een eventuele exit-strategie ging het al snel mis. De vraag die hiermee rijst, is: hoe blijf je oog houden voor de ‘harde’ kant van een alliantie, als de ‘zachte’ kant zo prominent aanwezig is?

‘Verdere stappen werden gestaakt, de vriendschap duurt nog voort.’

Het antwoord van Gomes-Casseres luidt: ‘blijf doorvragen’. Hoewel dat niet direct heel positief zal worden beschouwd, is het wel de enige juiste manier. Wij hebben dit als AlliantiePartners zelf ook ervaren. Eén van onze relaties sprak de wens uit een samenwerking aan te gaan met een andere partij, eenvoudigweg omdat er synergievoordelen lonkten en de oprichters het sinds de vroege jeugd goed met elkaar konden vinden. Na  grondige eerste verkenningen bleek echter al snel dat de toekomstige samenwerking waarschijnlijk wel ‘fun’ werd, maar dat er te veel hobbels moesten worden genomen om de samenwerking te laten slagen. Verdere stappen werden gestaakt, de vriendschap duurt nog voort.

Balans zachte en harde factoren
Uit het artikel van Gomes-Casseres blijkt eens temeer dat er een goede balans moet zijn tussen de zachte en de harde factoren van een samenwerking. Dat gegeven vormt de basis van ons Bouwstenen-model dat wij gebruiken in adviestrajecten rondom allianties. Wij hanteren een mix van zestien bouwstenen die, mits goed gebruikt, bijdragen aan het succes van een alliantie. Er zijn harde bouwstenen zoals scope en exclusiviteit van de alliantie of financiële afspraken, maar ook zachte bouwstenen zoals cultuur of reputatie. Eén van deze bouwstenen is niet voor niets ‘Persoonlijke relaties’. Hoe belangrijk is het na te denken over het creëren van teams met leden uit de alliantie en de partnerorganisatie! Verwacht bijvoorbeeld niet automatisch dat de chemie tussen twee CEO’s ook als zodanig wordt ervaren door alle medewerkers. 

Managen van een alliantie
Uit onze bouwsteen ‘Doel, planning en control’ kan juist worden afgeleid hoezeer wij waarde hechten aan een voldoende zakelijke insteek. Uiteindelijk gaat het erom je doelstellingen, zowel de gezamenlijke als individuele, te operationaliseren in targets en scorecards. Managementinformatie maakt daar deel van uit, evenals monitoring en het nemen van de verantwoordelijkheid voor bijsturing, waar nodig. Want hoe inspirerend de eerste stappen op weg naar samenwerking ook mogen zijn, zonder targets en monitoring is er geen zicht op rendement en risico. Wij stellen onze klanten daarom altijd dezelfde cruciale vragen aan het begin van een samenwerking: wat is je doel, welk rendement verwacht je, welk risico loop je en wat is het belang van je partner? Zo zijn er nog talloze andere vragen te beantwoorden, die in iedere situatie weer anders zijn. 

Zijn deze thema’s ter tafel gekomen en voelen de partners nog steeds evenveel voor elkaar? Trek dan de champagne maar open. Op naar de volgende stap!

Wim Witteveen
Founder AlliantiePartners